Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Jacobs Douwe Egberts Norge er bevisst sitt miljøansvar. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å finne miljøvennlige løsninger innen våre arbeidsområder.

Jacobs Douwe Egberts Norge jobber tett med Miljøfyrtårn og Grønt Punkt Norge for å tilby norske forbrukere miljøbevisst håndtering av kaffemaskiner og kaffe.


METALLISERT PLASTFOLIE
For å sikre forbrukerne den beste kaffekvalitet bruker vi metallisert plastfolie. Dette er en "blandingsemballasje"; sammensatt/laminert av forskjellige plastkvaliteter som alle utfyller bestemte egenskaper i emballasjen, samt et tynt metallag. Kaffens kvalitet forringes dersom emballasjen slipper gjennom lys eller luft. Metallisert plastfolie har gode barriereegenskaper og hindrer lysgjennomtrenging. Tidligere brukte man mye aluminiums basert folie, såkalt alufolie til kaffe. Denne folien har idéelle barriereegenskaper, men er imidlertid langt mindre miljøvennlig enn metallisert plastfolie. I alufolie brukes et tynt valset sjikt av aluminium ca. 7 - 9 my (1 my = 0,001 mm). I metallisert plastfolie brukes et meget tynt lag med forstøvet aluminium; ca. 300 Ångstrøm (1 Å = 0,0001 my = 0,0000001 mm) dvs 300Å = 0,00003 mm.


KILDESORTERING
Bruk av emballasje er en forutsetning for å få et godt produkt frem til forbrukerne. I tillegg stiller handelen strenge krav til ytteremballasjens bæreevne for å sikre en hensiktsmessig distribusjon av varene, samt at den gjør det enkelt og lett å eksponere innholdet. Jacobs Douwe Egberts Norge arbeider kontinuerlig for å redusere emballasjemengden, samt å velge de emballasjetyper som er mest miljøvennlige. Samtidig er det en forutsetning at den emballasje som brukes må tilfredsstille visse kvalitetskrav, slik at varene har den best tenkelige kvalitet når de kommer frem til forbrukeren. Vi oppfordrer alle våre kunder til å kildesortere avfallet. Våre kaffeposer kildesorteres som plast. Kartonger skal kildesorteres som papp og papir.
MILJØFYRTÅRN
For Kaffehuset Friele har det vært viktig å få på plass en miljøsertifisering for å dokumentere vårt miljøengasjement ytterligere for våre kunder og kontakter. Gjennom flere år har vi arbeidet meget aktivt innenfor områder som energi, avfall og transport.
I januar 2011 ble Kaffehuset Friele og House of Coffee sertifisert. Kravene vi har forholdt oss til i denne sertifiseringen er delt inn i 8 emner:
1. Generelle krav
2. Arbeidsmiljø/HMS
3. Innkjøp
4. Energi
5. Transport
6. Avfall
7. Utslipp til luft og vann
8. Estetikk

Miljøfyrtårn er en annerkjent sertifiseingsordning som har sin opprinnelse i sertifisering av kommunale virksomheter som barnehager, skoler, aldershjem og offentlige kontorer. Stiftelsen Miljøfyrtårn sin målsetting er å innføre miljøtenking i kommuner og små og mellomstore bedrifter, slik at man på lengre sikt får et større lokalt fokus på den miljøbelastningen vi alle bidrar til i vårt daglige virke. På den måten engasjeres enda flere virksomheter enn dem som har utslipp til ytre miljø, til å bli mer bevisst på hvordan egen drift påvirker miljøet. Vår miljøfyrtårnrapport kan du lese mer om her .

 

GRØNT PUNKT
Kaffehuset Friele og House of Coffee er medlem i Grønt Punkt Norge. Bedrifter som er medlem kan benytte Grønt Punkt logo på emballasjen som dokumentasjon på medlemskap, samt merking med symboler for riktig kildesortering. Last ned brosjyre om Grønt Punkt.
Grønt Punkt Norge er næringslivets redskap for å møte myndighetenes krav om gjenvinning av emballasje.
Grønt Punkt Norges hovedoppgave er å sørge for at næringslivet deltar i finansieringen av sin egen ordning for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Som følge av økende problemer med avfallsdeponering over hele Europa, vedtok EU i 1994 det såkalte emballasjedirektivet. Direktivets grunnleggende prinsipp er at forurenser - dvs næringslivet - betaler. Ambisiøse målsettinger om avfallsreduksjon og økt gjenvinning førte til at næringslivet ble belastet med høye avgifter i mange land. Samme år kom forslag fra norske myndigheter om innføring av en statlig emballasjeavgift beregnet til å koste mellom 2 og 3 milliarder kroner per år. Næringslivet inngikk forhandlinger med myndighetene og forslaget ble droppet mot at næringslivet selv påtok seg ansvaret for nå fastsatte gjenvinningsmål. Les mer om Grønnpunkt HER


JATROPHA I KENYA
Kaffehuset Friele er med på å delfinansiere et bærekraftig klimaprosjekt i Kenya i regi av Kirkens Nødhjelp med 500 klimakvoter. Dette prosjektet er utviklet i henhold til Gold Standards CDM-kriterier. Ulike bioenergiløsninger representerer en unik mulighet for mange utviklingsland til å bli mindre avhengige av å importere kostbar olje fra utlandet. I distriktet Lamu på nordkysten av Kenya, driver Kirkens Nødhjelp et prosjekt hvor det produseres biodiesel med hjelp av planten Jatropha Carcus. Målet er å gjøre bioenergi tilgjengelig som både energi- og inntektskilde for fattige lokalsamfunn.

Uegnet som mat, ypperlig som drivstoff
Jatropha har i magasinet National Geographic blitt kalt planteverdenens "Askepott" på grunn av sine egenskaper. Planten gror til og med i ørkenområdene i Afrika, fordi den kan overleve lange perioder uten nedbør i et ekstremt tørt og varmt klima. Den produserer nøtter som inneholder en spesiell olje som er uegnet til bruk i matlaging, men velegnet i drivstoff både til biler og kraftverk.
Bærekraftig og rimelig energikilde
Økende avhengighet av fossile energikilder i områder utenfor utbygde strømnett, fører til høye og ustabile energipriser og en energiusikkerhet som begrenser den økonomiske utviklingen. Tilgang til en bærekraftig og rimelig energikilde er derfor en helt avgjørende forutsetning for økonomisk vekst, og kan sammen med økte inntekter både skape ringvirkninger som økt sosial mobilitet, endret arbeidsfordeling og bedre fasiliteter for helse og utdanning.
Jatrophaprosjektet
Jatrophaprosjektet i Kenya ledes av Lamu Cotton Growers Association (LCGA), og startet høsten 2007 med en workshop organisert av Kirkens Nødhjelp sammen med den norske miljøorganisasjonen ZERO, hvor lokale bønder og representanter fra landbrukskontorene deltok. Det er senere inngått samarbeid med 15 planteskoler i området som vil forsyne bøndene med førplanter. Målet er å rekruttere over 4000 deltakere som vil plante jatropha, hovedsakelig på brakklagte jordbruksarealer som hittil ikke er brukt til å dyrke mat, på grunna av de lave råvareprsiene på verdensmarkedet. Dersom den positive utviklingen opprettholdes, vil oljeavlingene bli større for hvert år helt til plantene er fullvoksne etter syv år. Oljen kan benyttes som substitutt for diesel, og gi energi til en rekke ulike bruksområder, som lokale strømnett og til foredling av jordbruksvarer